• پروژه حسینیه عشاق الحسین (ع) | شرکت فنی و مهندسی خشت طلایی

  پروژه حسینیه عشاق الحسین (ع)

  موقعیت

  حسینیه عشاق الحسین (ع)

  نام کارفرما

  دولتی

  نام پروژه

  حسینیه عشاق الحسین (ع)

  تاریخ شروع طراحی

  1394/02/22

  Related Projects