• مرکز تحقیقات صنایع عرش اراک در پارک پردیس فناوری | شرکت مهندسین مشاور خشت طلایی

  پروژه مرکز تحقیقات صنایع عرش اراک

  مساحت پروژه

  1250 متر مربع

  محل اجرا

  پارک فناوری پردیس

  نام پروژه

  مرکز تحقیقات صنایع عرش اراک

  تاریخ طراحی

  در دست ساخت

  Related Projects