• پروژه‌های پیمانکاری ساختمانی تلاش سازمان یافته برای ساخت یک ساختمان یا ساختار است. در زمینه مهندسی عمران و معماری، پروژه های پیمانکاری ساختمانی شامل فرآیندی است که به طور مؤثر مونتاژ زیرساخت ها یا ساختمان‌ها را تشکیل می دهد.

    پروژه‌های ساختمانی شامل چندین پروژه کوچک می باشند. یک پروژه ساختمانی یک فعالیت واحد نیست. پروژه های ساختاری در مقیاس بزرگ نیاز به نیروی انسانی در وظایف متفاوت دارد. در بیشتر موارد، این پروژه‌های ساختمانی توسط یک مدیر پروژه اداره می شود و توسط مدیر ساخت و ساز نظارت می شود.

    برای اجرای بهتر یک پروژه ساختمانی اعم از مسکونی، تجاری، اداری، رفاهی و… بهتر است پروژه مربوطه به قسمت های کوچکتری تقسیم شود و با بهره مندی از مهارت های فنون مختلف از جمله مهندسی عمران، معماری، مکانیک، الکترونیک، برق و… در جهت بهبود اجرای آن تلاش شود.