• پروژه تجاری شرکنت مهندسین مشاور خشت طلایی

    افزایش روزافزون رقابت در بازار ساخت‌و‌ساز مجتمع‌های تجاری، ضرورت برنامه‌ریزی پیش از ساخت را، بیش از پیش، نمایان كرده است. یکی از مسائلی که در برنامه‌ریزی پیش از ساخت باید مورد توجه جدی قرار گیرد، انتخاب اصناف مناسب و چیدمان آنها در واحدها و طبقات مختلف یک مجتمع تجاری است. اهمیت این موضوع تاحدی است که درصورت تصمیم‌گیری نامناسب درمورد آن، ممکن است که وضعیت رونق و گرمی بازار مجتمع با انتظارات ذی‌نفعان آن، فاصله معناداری داشته باشد. به ا ین‌منظور، به‌طورکلی باید به دو سوال اساسی پاسخ داده شود:
    ۱- اصناف منتخب برای مجتمع کدامند؟ (تعیین اصناف)،
    ۲- این اصناف در طبقات مختلف مجتمع به چه صورتی باید چیده شوند؟ (چیدمان اصناف).

    «اصناف» در لغت به مجموعه واحدهای صنفی، کارگاه‌های کوچک تولیدی، خدمات فنی و مراکز کوچک توزیعی و خدماتی اطلاق می‌شود.